Polityka prywatności

Wstęp

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez administratora danych, określonego poniżej Twoich danych osobowych, jak również wykorzystywanie plików cookies.

Przetwarzanie danych osobowych

w związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO poniżej przedstawiamy Ci informację na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

I – Administrator:

Administratorem Twoich danych jest Fabryka Etykiet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, posługująca się numerem NIP 701-089-51-43 oraz adresem e-mail info@fabryka-etykiet.pl (dalej zwana „ADO”).

II-Kontakt

Możesz kontaktować się z nami pod adresem info@fabryka-etykiet.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych

III-Cele, kategorie Twoich danych i podstawy przetwarzania:

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który stanowi:

IV – Odbiorcy danych

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Poza tym możemy przekazać Twoje dane: firmie hostingowej, firmie prawniczej, dostawcy platformy e-learingowej, firmie obsługującej mailing,

IV – Okres przechowywania danych:

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujący okres czasu:

V – Przekazywanie danych do Państwa trzeciego:

Państwa dane  nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI – Twoje prawa:

Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:

VII – Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa podanie możemy wymagać od Ciebie podania nam Twoich danych. Podanie danych do umowy jest warunkiem jej zawarcia. Wszystkie inne przypadki podania danych osobowych są dobrowolne.

VIII – Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych:

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Pliki cookies