OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

dokument obowiązuje od 01.01.2023

 
§1. Postanowienia ogólne
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane OWS) mają zastosowanie dla wszystkich dostaw towarów i usług realizowanych na podstawie ofert, umów i zamówień, (których integralną częścią są niniejsze OWS) pomiędzy Fabryką Etykiet Sp. z o.o. (zwaną dalej FE), a nabywcą towarów (zwanym dalej Kupującym).
1. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza akceptację poniższych warunków, o ile szczegółowe umowy zawarte pomiędzy Kupującym, a FE nie stanowią inaczej. Przez umowy szczegółowe rozumieć należy umowy zawarte pomiędzy Kupującym, a FE inne niż oferty sprzedaży, a określające dodatkowe warunki współpracy.
2. Wszelkie umowy dostawy towarów i świadczenia usług normowane są przepisami Kodeksu Cywilnego ze zmianami sprecyzowanymi poniżej w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 
§ 2. Warunki nawiązywania współpracy
1. Podstawą do nawiązywania współpracy jest zaakceptowanie oferty sprzedaży przesłanej przez FE Kupującemu.
2. W przypadku zawierania umów wymagane jest ich podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Osobami upoważnionymi są osoby ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako umocowanie do reprezentacji podmiotu, legitymujący się stosownym pełnomocnictwem, a w przypadku osób fizycznych one same lub ich pełnomocnicy.
3. Dla stwierdzenia ważności podpisanych umów przez Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, czyli odpisu Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź stosowanego pełnomocnictwa wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba udzielająca pełnomocnictwa jest upoważniona do reprezentacji Kupującego (aktualny odpis KRS, wydruk z CEIDG, etc.).
4. Oferty FE obowiązują w oznaczonym w nich terminie, chyba, że z oferty taki termin nie wynika. Akceptacja oferty FE następuje w drodze złożenia pisemnego zamówienia jako odpowiedzi na przedstawioną ofertę. 
5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta dopiero po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez FE, chyba, że Strony zawierają odrębną umowę sprzedaży, dostawy lub świadczenia usług w formie pisemnej, regulującą zakres współpracy Stron.
 
§ 3. Cena
1. Ceny za oferowane przez FE towary określone są w zaakceptowanych ofertach handlowych, umowach, bądź w aktualnie obowiązującym cenniku. Wszystkie ceny, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są cenami netto i doliczany jest do nich obowiązujący wg właściwych przepisów prawa podatek VAT od towarów i usług.
2. FE zastrzega sobie prawo do zmiany cen wskazanych w ofertach, w szczególności w związku ze zmianą kursu walut, wynagrodzeń, cen materiałów, z kryzysami energii, zmianami przepisów prawa i innymi, na które FE nie ma wpływu.
3. W przypadku zmiany cen, FE zobowiązuje się do uprzedniego powiadomienia o tym fakcie Kupującego.
 
§ 4. Warunki zapłaty
1. Wszelkie wystawione przez FE rachunki i faktury Kupujący powinien regulować w okresie płatności określonej w fakturze/rachunku.
2. Za dzień dokonania zapłaty, uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy FE.
3. Jeżeli Kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą za dostarczony towar albo jest wątpliwe czy zapłata za towar, który ma być dostarczony nastąpi w późniejszym terminie, FE ma prawo powstrzymać się z dostarczeniem towaru, dopóki Kupujący nie uiści wszelkich należnych kwot za zaległe dostawy lub nie dokona na rzecz FE stosownego zabezpieczenia.
4. W przypadku braku zapłaty przez Kupującego na rzecz FE pełnej kwoty przedpłaty na warunkach przewidzianych tym wariantem płatności, FE ma prawo wstrzymać się z wydaniem towaru, do momentu uregulowania przez Kupującego całej wartości zamówionego towaru.
5. W każdym przypadku braku zapłaty przez Kupującego za dostarczony towar, FE może natychmiast odstąpić od umowy, a także wystąpić o zwrot towarów, żądając jednocześnie wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie towarów. Zwrot towaru odbywa się wówczas na koszt Kupującego. FE zastrzega sobie możliwość skorzystania z w/w prawa odstąpienia w terminie 90 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin płatności za dany towar lub usługę.
6. Kupujący oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń dotyczących przeniesienia wierzytelności wynikających z umowy sprzedaży/dostawy/świadczenia usług zawartej z FE na osobę trzecią w przypadku nieuiszczenia należności w terminie.
 
§ 5. Tytuł własności
1. FE oświadcza, że wszystkie produkty/projekty wytworzone w ramach zawartych umów nie będą wykorzystywane przez FE bez pisemnej zgody Kupującego, niezależnie od tego, czy są to produkty czy prawa własności intelektualnej.
2. Wszelkie oprzyrządowanie drukowe (fotopolimery oraz wykrojniki) pozostają własnością Kupującego, który może domagać się ich zwrotu przez 18 miesięcy od daty pierwszego zamówienia, o ile poniósł koszty ich wytworzenia. Jeśli koszty ich wytworzenia poniosła FE, wówczas może odmówić ich wydania.
3. Kupujący oświadcza, że jest świadomy, iż polimery i wykrojniki zostały przygotowane do maszyn pracujących w FE oraz ulegają zużywaniu w trakcie ich sukcesywnego wykorzystywania.
 
§ 6. Realizacja zamówień
1. Zamówienie stanowi odpowiedź na ofertę FE, złożoną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Kupującego. Oznacza to, iż:
2. Treść zapytania ofertowego Kupującego oraz oferta FE określają całość ustaleń stron w zakresie współpracy objętej zamówieniem, chyba że Strony zawarły odrębną umowę regulującą zasady współpracy Stron. Zawarte w zamówieniu warunki współpracy, szczególnie dotyczące realizacji produkcji, właściwości usług oraz ceny i warunki dostawy nie mogą ulegać żadnym zmianom, chyba, że strony ustalą inaczej.
3. Zamówienie powinno być składane przez osoby upoważnione przez Kupującego do dokonywania tych czynności: e-mailem, bądź za pośrednictwem, udostępnionej przez FE, platformy elektronicznej KDS.24 (aktualna wersja znajduje się na stronie internetowej www.fabryka-etykiet.pl.
4. Każde zamówienie składane przez Kupującego posiada niepowtarzalny numer identyfikacyjny, na który Kupujący ma obowiązek powołać się w dokumentach sprzedaży.
5. Kupujący zobowiązany jest do podania w zamówieniu:
a. imienia, nazwiska i tel. kontaktowego, adresu e-mail osoby składającej zamówienie,
b. artykułu zgodnie z obowiązującą ofertą cenową zaakceptowaną przez Kupującego,
c. dokładnej nazwy towaru, wszelkich parametrów technicznych niezbędnych dla realizacji produkcji zgodnie z oczekiwaniami Kupującego,
d. zamawianej ilości,
e. oczekiwanego terminu realizacji *,
f. dołączenia do zamówienia niezbędnych materiałów, rysunków, wzorów, plików graficznych itp.
g. sposobu identyfikacji i pakowania towaru,
h. dokładnego adresu dostawy,
i. dokładnych danych dla wystawienia faktury sprzedaży.
6. Czas realizacji produkcji towarów następuje zgodnie z zaakceptowaną ofertą przez Kupującego
7. Odmowa przyjęcia zamówienia przesłanego do FE do realizacji może nastąpić w szczególności ze względu na:
a. przeterminowane należności,
b. brak dostępnego limitu kredytowego,
c. brak niezbędnych informacji umożliwiających realizację zamówienia określonych w § 6 pkt. 5,
d. nieprzyjęte zamówienie do realizacji podlega archiwizacji, 
e. Kupujący jest powiadamiany przez FE o fakcie i przyczynie nie przyjęcia zamówienia do realizacji.
8. W przypadku wystąpienia przez Kupującego z propozycją jakichkolwiek zmian w złożonym zamówieniu, wymagana jest akceptacja ze strony FE.
9. Przy każdorazowej zmianie już złożonego zamówienia, czas realizacji biegnie od momentu uwzględnienia zmian przez FE.
10. Zamówienie uważa się za wykonane w ramach tolerancji ilościowej określonej w ofercie sprzedaży/umowie.
11. FE wyrażając zgodę na anulowanie przez Kupującego zamówienia, w momencie zaawansowanych działań zmierzających do jego zrealizowania, może zażądać odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.
 
§ 7. Dopuszczalność zmiany umowy

1. Zmiana może zostać wprowadzona w przypadku, gdy konieczność modyfikacji zobowiązania wynika z okoliczności, których FE działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć ich zaistnienia lub skali ich zaistnienia. 
2. Wystąpiły okoliczności zewnętrzne, których nie można było przewidzieć w momencie przyjmowania zamówienia, w szczególności gdy zamówienie jest wykonywane przez dłuższy czas z przyczyn niezależnych od FE.
3. Okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy, tj. gwałtowna dekoniunktura, ograniczenie dostępności surowców, istotny wzrost cen materiałów muszą mieć charakter na tyle nadzwyczajny, że FE dochowując należytej staranności nie mógł obiektywnie przewidzieć, a okoliczności nie mają swojego uzasadnienia w normalnych relacjach gospodarczych.
4. W przypadku wystąpienia w/w okoliczności FE zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Kupującego i przedstawienia nowej oferty cenowej.

 
§ 8. Termin dostawy
1. Termin dostawy uważa się za dochowany, jeżeli w umówionym terminie towar zostanie dostarczony do Kupującego.
2. Działanie siły wyższej, jak również inne nieprzewidywalne wydarzenia jak np.: działalność siły przyrody, powodzie, huragany, pożary, zakłócenia w ruchu drogowym, przerwy w dostawie energii, wojny, zamieszki uliczne, strajki, inne zakłócenia pracy zakładu, utrudnienia spowodowane niewywiązywaniem się z realizacji zlecenia przez przewoźnika oraz wszelkiego rodzaju niezawinione przez FE przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające realizację wysyłki, powodują przedłużenie terminu dostawy o czas trwania tej przeszkody.
3. FE nie ponosi odpowiedzialności finansowej za nieterminową dostawę towaru do Kupującego z przyczyn wymienionych powyżej.
 
§ 9. Warunki dostawy
1. Miejscem świadczenia – dostawy lub sprzedaży towaru – jest każdorazowo magazyn FE lub inne miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazane przez FE .
2. Przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z dostawą lub sprzedażą towaru następuje z chwilą opuszczenia przez towar miejsca określonego w ust. 1 powyżej.
3. Dopuszcza się następujące formy dostawy zamówionych produktów:
a. odbiór osobisty przez osobę upoważnioną przez Kupującego z magazynu FE
b. dostawa do siedziby Kupującego,
c. dostawa do innego miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu,
d. Sprzedaż towaru następuje z chwilą wydania go z magazynu FE, co na mocy właściwych przepisów prawa upoważnia i zobowiązuje FE do wystawienia faktury VAT.
4. Transport towarów oznacza jego dostarczenie do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu. Kupujący zobowiązany jest do przyjęcia towaru bez zbędnej zwłoki. W przypadku opóźnienia Kupującego w przyjęciu towaru, Kupujący odpowiedzialny jest za szkodę poniesioną z tego tytułu przez FE.
5. Otrzymanie zamówionego towaru Kupujący lub osoby przez niego upoważnione potwierdzają poprzez złożenie podpisu na dokumencie dostawy.
6. Kupujący nie może odmówić przyjęcia towaru zamówionego i dostarczonego przez FE, ani odmówić złożenia podpisu potwierdzającego jego otrzymanie.
7. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości odebranego towaru, przy dostarczycielu, porównując go z dokumentem dostawy lub sprzedaży.
8. W przypadku uszkodzenia opakowania/zawartości przesyłki, odbiorca jest zobowiązany do podpisania Protokołu Szkody/Uszkodzenia- wspólnie z dostarczycielem przesyłki.
9. Kupujący jest zobowiązany powiadomić pisemnie FE o ew. brakach ilościowych, wadach jakościowych, uszkodzeniach produktów przesyłając do FE kopię Protokołu Szkody/Uszkodzenia przesyłki. W innym przypadku reklamacje z tytułu braków/uszkodzeń, nie będą uwzględniane 
10. W przypadku, gdy kupujący przyjął towar, nie sprawdziwszy jego stanu albo nie zgłosił przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących na braki lub uszkodzenia, domniemywa się, że otrzymał towar w dobrym stanie.
11. W przypadku odbioru towaru bezpośrednio przez Kupującego z magazynu FE, Kupujący traci uprawnienia z tytułu braków ilościowych rolek o ile dokonał ich odbioru bez zastrzeżeń.
12. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
13. W przypadku zmiany miejsca dostawy przez Kupującego po dokonaniu dostawy, o ile będzie to możliwe, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów wynikających ze zmiany miejsca dostawy.
14. FE ma prawo odmowy przyjęcia zwrotu towarów od Kupującego, jeżeli zwroty te nie były wcześniej uzgodnione.
 
§ 10. Opakowanie
1. W celu zapobieżenia uszkodzenia produktów, FE zobowiązuje się do zapewnienia dostawy zgodnie z wymaganiami Kupującego określonymi w zamówieniu, w odpowiednio oznakowanych opakowaniach.
2. W sytuacji, gdy wysyłka towaru odbywa się z wykorzystaniem palet (jednorazowych, EURO, EPAL), wówczas ich koszt zostanie doliczony do faktury sprzedaży.
 
§ 11. Warunki składowania i przechowywania
Dostarczone produkty będą przechowywane i składowane przez Kupującego w odpowiednich warunkach, określonych dla każdej grupy asortymentowej.
Zakupiony towar powinien być przechowywany w sposób bezpieczny, w pomieszczeniu zadaszonym, bez możliwości uszkodzenia przez czynniki zewnętrzne oraz ryzyka narażenia na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych:
1. Towar nie może być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz wilgoć jak również na bezpośrednie działanie urządzeń generujących promieniowanie cieplne, elektromagnetyczne i UV.
2. Towar należy właściwie zabezpieczać przed zabrudzeniami, kurzem oraz zapyleniem. Za jakość wyrobów przechowywanych niezgodnie z w.w. warunkami FE nie ponosi odpowiedzialności i ewentualne reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.
 
§ 12. Warunki jakościowe
1. FE gwarantuje, że dostarczony towar będzie odpowiadał cechom wyraźnie określonym w zamówieniu
2. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z właściwościami produktu oferowanego przez FE oraz przyjmuje, że FE nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez Kupującego technologie oraz materiały i środki przy produkcji z zastosowaniem produktów dostarczonych przez FE .
3. FE zapewnia, że nadruk zostanie wykonany zgodnie ze złożonym zamówieniem przez Kupującego wg określonej specyfiki druku.
4. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność zaakceptowanego projektu a w szczególności za: parametry wymiarowe, kolorystykę, kierunek nawoju, prawidłowość tekstu pod kątem ortograficznym i gramatycznym.
5. FE zapewnia tolerancję odchyłki kolorystycznej etykiet względem zatwierdzonego wzorca na poziomie ΔE < 2, chyba że strony uzgodnią inaczej.
6. W przypadku braku akceptacji projektu graficznego przez Kupującego, FE ma prawo do odmowy rozpoczęcia produkcji.
7. W przypadku, jeśli Kupujący oczekuje od FE dobrania surowca dla wykonania określonej etykiety, jest zobowiązany do przekazania rzetelnych informacji odnośnie opakowań oraz ich zawartości dla których etykieta miałaby mieć zastosowanie, warunków aplikowania etykiet na opakowania, użytkowania etykiet oraz wszelkich innych niezbędnych informacji technicznych.
8. Wykonanie odpowiednich testów materiałowych/technicznych/aplikowania etykiet na opakowania oraz zatwierdzenie surowca do produkcji, leży po stronie Kupującego.
9. FE nie ponosi odpowiedzialności za etykiety odchodzące od opakowań, problemy podczas ich aplikacji oraz użytkowania w przypadku, jeśli zostały wyprodukowane po zaakceptowaniu surowca do ich produkcji przez Kupującego, z użyciem przez FE materiałów zgodnie z zamówieniem Kupującego lub jeśli warunki aplikacji zostały zmienione lub zatajone przez Kupującego przed FE.
10. FE zapewnia, że zamówiony towar lub usługa będą posiadać właściwości określone przez Kupującego w zamówieniu oraz gwarantuje ich jakość, a w szczególności ich pełną przydatność do wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem.
 
§ 13. Warunki gwarancyjne
1. FE udziela gwarancji jakościowej na :
a. Urządzenia drukujące – 12 miesięcy od daty sprzedaży,
b. Etykiety czyste, drukowane, bilety, arkusze oraz taśmy termotransferowe na okres 12 miesięcy od daty produkcji,
c. W terminie 12 miesięcy od daty produkcji FE gwarantuje zachowanie odpowiednich właściwości kleju użytego do produkcji etykiet (w przypadku etykiet typu peel-off 6 miesięcy), pod warunkiem, że etykiety zostaną zaaplikowane przez Kupującego w terminie 6 miesięcy od daty ich produkcji. 
d. Gwarancja nie obejmuje wad:
e. powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych,
f. spowodowanych przez Kupującego; wywołanych przez Kupującego poprzez zastosowanie lub używanie towaru niezgodne z przeznaczeniem,
g. wynikających z nie zastosowania się przez Kupującego do wytycznych FE, określających składowanie i przechowywanie towaru opisanymi w §10.
2. FE nie udziela gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za jakość etykiet przechowywanych/aplikowanych po ustaniu okresu gwarancji zgodnie z pkt 1§12.
3. FE jest zwolniony od odpowiedzialności za niezgodność dostarczonego towaru jeżeli Kupujący został o niej poinformowany i wyraził zgodę na jego dostarczenie.
4. Strony wyłączają odpowiedzialność FE z tytułu rękojmi.
 
§14. Reklamacje dostarczonych produktów
1. Jakiekolwiek reklamacje nie powodują odroczenia terminu płatności za otrzymany towar.
2. Zgłoszenie reklamacji ilościowej/jakościowej, pod rygorem nieważności powinno być dokonywane w formie zgłoszenia pisemnego, e-mail do właściwego opiekuna handlowego, bądź za pośrednictwem platformy KDS.24., w terminach określonych w niniejszym paragrafie
3. Dniem zgłoszenia reklamacji w.w. formie jest dzień jej wysłania przez Kupującego.
4. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji przez FE powinno nastąpić w ciągu 48h od daty jej zgłoszenia przez Kupującego.
5. Składający reklamację jest zobowiązany do: 
a. podania przyczyny oraz ilości reklamowanego towaru,
b. powołania się na dokument sprzedaży oraz numer identyfikacyjny partii towaru,
c. przesłania próbki reklamowanego towaru, zdjęć, na podstawie których można w sposób nie budzący wątpliwości ustalić charakter oraz rodzaj wady, pochodzenie towaru i datę jego produkcji.
6. Odpowiedzialność FE zostaje wyłączona w przypadku usunięcia przez Kupującego oznaczeń umożliwiających identyfikację towaru
7. Na żądanie FE Kupujący zobowiązany jest przesłać reklamowany produkt lub jego próbkę,
8. Reklamowany towar powinien być dostarczony do FE w opakowaniu zapewniającym jego zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu.
9. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Kupujący w formie e-mailowej powiadomi Sprzedającego. Sprzedający udzieli pisemnej odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych.
10. W przypadku uznania reklamacji ilościowej FE niezwłocznie dostarczy Kupujące mu brakujące ilości towaru, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji lub odpowiednio skoryguje fakturę.
11. Towar nie odpowiadający wymaganiom Kupującego może zostać zareklamowany jeśli wady ujawniły się dopiero podczas użytkowania.
12. Reklamacje wynikające z tytułu specyfiki druku i tolerancji parametrów pracy maszyn drukarskich, nie będą uwzględniane.
13. FE nie ponosi odpowiedzialności za ew. błędy w druku jeśli zostały one wykonane zgodnie z materiałami przekazanymi przez Kupującego.
14. W przypadku uznania reklamacji FE zobowiązany jest do naprawy/wymiany towaru niezgodnego z umową, zwrócenia Kupującemu równowartości niezgodnego towaru lub obniżenia jego ceny. Wybór konkretnego sposobu naprawienia szkody zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami.
15. Termin rozpatrzenia każdej reklamacji oraz poinformowania Kupującego o stanowisku FE, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
16. Termin dostawy produktów wolnych od wad następuje nie później niż 5 dni roboczych od dnia dostarczenia niezgodnych produktów, chyba, że strony uzgodnią inaczej.
17. W sytuacji, gdy strony nie będą w stanie dojść do porozumienia odnośnie uznania/odrzucenia reklamacji, strony mogą zwrócić się o opinię do niezależnej jednostki badawczej (honorowanej przez obie strony). Wówczas postępowanie w kierunku rozpatrzenia reklamacji może się przedłużyć.
18. Koszty pracy jednostki badawczej ponosi Strona, która racja została zakwestionowana., chyba, że Strony uzgodnią inaczej.
19. Koszty zwrotu produktów z tytułu pozytywnie rozpatrzonej reklamacji spoczywają na FE.
20. Koszty zwrotu produktów z tytułu nieuzasadnionej reklamacji zostają po stronie Kupującego.
21. FE nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wynikające z niedotrzymania przez Kupującego warunków przyjmowania dostawy zgodnie z &7 pkt: 5,6,7. 
 
§15. Zachowanie poufności
1. Przez informacje poufne rozumie się każdą informację o takim charakterze (lub uważaną za taką), której ujawnienie osobom trzecim może wyrządzić szkodę stronie umowy, niezależnie od zawodowego, handlowego lub innego charakteru tej informacji. W szczególności za informacje i materiały poufne rozumie się wszelkie wiadomości, dane i inne informacje, przekazane drugiej Stronie w formie pisemnej, ustnej bądź jakiejkolwiek innej formie, w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Strony, pozostające w związku z zamiarem podjęcia przez Strony współpracy gospodarczej, zawarciem umowy sprzedaży/dostawy/świadczenia usług. Informacje te będą oznaczone przez Stronę lub jej przedstawiciela 
2. dostarczającego informacje jako poufne, ich poufność wynikać z natury tych informacji, są zazwyczaj traktowane jako poufne lub które mogą w uzasadniony sposób zostać uznane jako mające charakter poufny.
3. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich umów, informacji ustnych, pisemnych lub utrwalonych na innych nośnikach zapisu, o których dowiedzą się w trakcie współpracy, w tym w szczególności dotyczących cen, obrotów pomiędzy stronami, warunków handlowych, wielkości zamówień, specyfikacji technicznych dostarczanych produktów.
4. Strony zobowiązują się do właściwego zabezpieczenia wszelkich nośników zapisu, na których zostały umieszczone wszelkie informacje traktowane jako poufne – przy zastosowaniu co najmniej takich środków, jak w przypadku własnych informacji poufnych.
5. Ujawnienie informacji poufnej może nastąpić, jeżeli obowiązek jej ujawnienia wynika z przepisów prawa, w trybie i zakresie określonym tymi przepisami, przy czym przed ujawnieniem danej informacji strona ujawniająca zobowiązana jest do poinformowania drugiej Strony o zaistniałej sytuacji.
6. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy pozostaje w mocy zarówno w trakcie współpracy jak i 3 lat po jej zakończeniu.
 
§ 16. Odpowiedzialność FE
1. FE ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Kupującym, będące następstwem własnego i zawinionego działania lub zaniechania. Odpowiedzialność ta ogranicza się jedynie do rzeczywistej szkody Kupującego, jednak nie wyższej niż wartość niewykonanego lub nienależycie wykonanego zamówienia lub innego zobowiązania FE.
3. FE ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą do wysokości straty poniesionej przez Kupującego, z tym, że całkowita odpowiedzialność nie może przekroczyć faktycznej ceny towarów niezgodnych. Strony wyłączają odpowiedzialność za utracone korzyści Kupującego.
4. FE jest zwolniona z odpowiedzialności za jakość produktu, jeżeli Kupujący został poinformowany o niezgodności w trakcie realizowania zamówienia i świadomie wyraził zgodę na dostarczenie towaru o obniżonej jakości.
6. FE nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, składowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy projektowe, wymiarowe, technologiczne powstałe z winy Kupującego.
 
§17. Ochrona danych osobowych
Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez FE na potrzeby zawarcia i realizacji umowy handlowej. Zgoda obejmuje w szczególności firmę, imię i nazwisko, nr PESEL, nr dowodu osobistego, lub innego dowodu tożsamości NIP, adres e-mail, nr telefonu.
1. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do poprawiania ich oraz pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania.
2. FE zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Kupującego w celu należytego wykonania zobowiązań wyłącznie w zakresie w jakim należyte wykonanie realizacji umowy byłoby niemożliwe bez ich przetwarzania.
 
§ 18. Ubezpieczenie należności
FE, celem zabezpieczenia może dokonać ubezpieczenia swoich wierzytelności, należnych mu ze strony Kupującego. Kupujący zobowiązany jest wówczas do poddania się procedurze sprawdzającej przez Ubezpieczyciela.
 
§ 19. Postanowienia końcowe
1. Kupujący gwarantuje, że do wszystkich wzorów graficznych udostępnionych do realizacji druku dla FE posiada prawa majątkowe/licencje oraz posiada prawa własności przemysłowej uprawniające do ich powielania i wykorzystywania. Kupujący gwarantuje, że dostarczone przez niego wzory/pliki graficzne nie naruszają praw osób trzecich do znaków handlowych i prawnie zastrzeżonych wzorów, nazw handlowych, praw autorskich i patentów.
2. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, finansową i karną za dostarczenie wzorów naruszających prawa osób trzecich z w. w. tytułów i zobowiązuje się zwolnić FE od wszelkiej odpowiedzialności za realizację umowy sprzedaży/dostawy/świadczenia usług przy wykorzystaniu przez FE przekazanych przez Kupującego w jakiejkolwiek formie materiałów, utworów, wzorów graficznych i innych przedmiotów chronionych prawami autorskimi, pokrewnymi, prawami własności przemysłowej.
3. Wszelkie spory wynikające ze stosowania OWS lub umowy sprzedaży rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby bądź oddziału FE.
4. W kwestiach nieunormowanych, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego bądź właściwe przepisy aktów szczególnych.